ALPA - Albanian Papers
- online index -

AKTET - Journal of Institute Alb-Shkenca
AKTET, Volume 4, Issue 4, Albanologji, 2011


Title: SOME ISSUES OF THE EXPRESSION OF CONDITIONAL RELATIONS IN THE TODAY'S ALBANIAN LANGUAGE
Titulli shqip: MBI DISA ÇËSHTJE TË SHPREHJES SË RAPORTEVE KUSHTORE NË SHQIPEN E SOTME
Abstract: First, the issue concerned is quite broad and there is always room for discussion. Second, the substantial studies, which address this issue date back far in time. What are the tools and forms of expression of conditional relations, who and to what extent has dealt with them. Real and unreal condition, possible or impossible one, hypothesis or condition, hypothetical or conditional; protasis or subordinate clause, phrase or period, whether the so called circumstantial and conditional subordinate sentence are sufficient to represent the hypothetical system of language Albanian. Different criteria followed by Albanian and foreign linguists to classify the clause with the subordinate sentences and the place assigned it to them. Tools that serve to link the components of the period to subordinated conditional sentences; Correlation of the time forms of verbs, predicate of sentences of this period, the structure of subordinate periods conditional sentences, etc.
Abstrakti: Së pari problematika që përfshin është mjaft e gjerë dhe gjithmonë ka hapësirë për diskutime Së dyti Studimet e mirëfillta, që e trajtojnë këtë çështje datojnë larg në kohë. Mjetet dhe format e shprehjes së raporteve kushtore. Kushti real, joreal, i mundshëm apo i pamundshëm; hipotezë apo kusht, hipotetike apo kushtore; protazë apo fjali e nënrenditur; frazë apo periudhë; a janë të mjaftueshëm i ashtuquajturi rrethanor i kushtit dhe fjalia e nënrenditur kushtore për të përfaqësuar sistemin hipotetik të gjuhës shqipe. Kriteret e ndryshme të ndjekura nga gjuhëtarë shqiptarë a të huaj për klasifikimin e periudhës me fjali të nënrenditur. Vendi që i është caktuar asaj në to. Mjetet lidhëse që shërbejnë për të bashkuar pjesët përbërëse të periudhës me fjali të nënrenditur kushtore; bashkëlidhja e trajtave mënyrore e kohore të foljeve kallëzues të fjalive të kësaj periudhe; struktura e periudhave me fjali të nënrenditur kushtore etj.
Key words: Sentence, classification, condition, syntax unit, period, relations
Fjalë kyçe: Fjalia, klasifikimi, kusht, njësia sintaksore, periudha, raport
Corresponding author: MATILDA PERLLAKU (mperllaku@mash.gov.al)
Authors: MATILDA PERLLAKU, MASH, Tiranë, Albania
Full text: Download Issue 4 [PDF]