AKTET
Journal of Institute Alb-Shkenca
Revistë Shkencore e Institutit Alb-Shkenca

( ISSN 2073-2244 )

English
(english)

Dërgimi i përmbledhjeve në mënyrë elektronike (online)

Mirësevini në faqen për dërgimin e punimëve për Revistën Shkencore të Institutit Alb-Shkenca AKTET.
Dërgimi i punimëve bëhet në mënyrë elektronik (online) përmes sistemit ALPA - Albanian Papers.

Që të dërgoni një punim, ju duhet të krijoni një konto si autor kontaktues. Pas krijimit të kontos, ju duhet që të shënoni të dhënat për (bashk)autorët. Pastaj do të keni mundësinë që të dërgoni punimin tuaj.

Të keni parasysh ju lutemi, që autori që e dërgon punimin duhet që të jetë njëri nga autorët e punimit.

Do të thotë:

 1. Krijimi i kontos
  Nëse akoma nuk keni krijuar konton si autor kontaktues, bëjeni këtë në hapin e parë. Kodi (login) dhe fjalëkalimi (password) i krijuar me këtë rast, shërbejnë për dërgimin e punimëve përmes sistemit elektronik ALPA.
 2. Lajmërimi në sistemin ALPA
  Që të dërgoni punimet tuaja, ju mund të lajmëroheni në sistem me kodin (login) dhe fjalëkalimin (password) e sapo krijuar.
 3. Lista e autorëve
  Pas lajmërimit në sistem, ju duhet që të shënoni të dhënat për secilin nga (bashk)autorët e punimit.
 4. Punimi
  Pasi të keni shënuar të dhënat për (bashk)autorët, ju duhet të shënoni të dhënat e punimit tuaj (titulli, abstrakti, fjalët kyçe, etj.).
 5. Fundi
  Nësë çdo gjë ka shkuar në rregull, punimi juaj është dërguar me sukses në sistemin ALPA dhe ju do të merni një leter elektronike (E-Mail) si konfirmim (shënoni ju lutëm adresen e sakt elektronike, që të merni konfirmimin).


Ju lutem zgjedheni njëren nga mundësitë e mëposhtme: